Overige Activiteiten

Afdelingen

Afgdelingen_2010

In dit decennium:

 • 16000-17000 leden met tegen het einde een stijgende tendens.
 • circa 175 afdelingen.

 

Jubilea in 2010

In 2010 bestond het IVN 50 jaar. Maar ook vele afdelingen vierden hun eigen jubileum:
50, 40 en 25 jaar.
← Ga met de muis over de kaart.

 

Digitalisering

Vele afdelingen gaan in deze jaren digitaal. Ze 'hangen' als 'subdomein' aan IVN.nl

Afdelingen jubileren 2010

Campagnes

Ook in dit decennium organiseerden afdelingen weer tal van min of meer lokale activiteiten. Daarnaast lanceerde het landelijk IVN ook campagnes, vaak samen met andere organisaties. Voor deze campagnes werden verschillende materialen ontwikkeld: documentatiemappen, maar ook concrete spullen. Veelal werden ze als project voorgesteld en uitgevoerd.

 • Campagnes
 • Groene Maand
 • NatuurNetwerk
 • Natuurwerkdagen
 • X-sluit
Binnen Buiten Koffer Wonderweb

Twee campagnes (projecten) met bijbehorende materialensets (een 'greep uit'!). Links: "Binnen-Buiten koffer", rechts: "Wonderwereld". Beide waren bedoeld voor het onderwijs (resp. voortgezet en basisonderwijs) en voorzagen in concrete materialen waarmee leerlingen onderzoekjes konden doen.

Campagnes waren onder meer:

 
 • NatuurNetwerk (vanaf 2003): IVN-ers zetten zich in voor natte en droge verbindingszones (EHS)
 • Samen Verantwoordelijk voor Natuur en Landschap (2006): IVN-ers werkten samen met agrariërs aan het in stand houden van natuurelementen
 • Wonderweb (2005): een koffer met ideeën voor activiteiten om natuur te bekijken en bestuderen vlakbij de basisschool (met name groepen 5 en 6)
 • Samen de Natuur in: betrek mensen met een verstandelijke beperking binnen natuurverenigingen
 

Ontdek de Waterkant

2000 (begin) - De 'Groene Maand' (september) was een initiatief vanuit het IVN, waarbij verschillende organisaties samenwerkten , waaronder KNNV, ANWB, Nemo, Nivo, Stichting Veldwerk Nederland. Vele IVN-afdelingen boden 'natuurbelevingsactiviteiten' aan. Alle activiteiten werden gepubliceerd in het 'Groene Maand Magazine'. Vooral in het begin bleek de samenwerking tussen de diverse organisaties heel goed.

De Groene Maand had een thema, als in 2002 'Ontdek Nederland natúúrlijk'', in 2004 'Op zoek naar natuur in stad en land'; in 2006 'Nederland-Waterland' en in 2007 'Landschap en Cultuurhistorie'. In dit jaar waren er 500 diverse activiteiten!

In later jaren werd de Groene Maand geopend met een debat, waarbij burgers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties betrokken waren.

(Links) Dit boekje vol met leuke proefjes werd uitgegeven bij de Groene Maand 2006. Ton Lommers, altijd boordevol ideeën, was de belangrijkste auteur.
Ga met de muis over de afbeelding.

IVN Natuurnetwerk

De Campagne NatuurNetwerk startte in 2003 met het Vara's Vroege Vogel Festival. Met de campagne IVN NatuurNetwerk betrok IVN publiek en bestuurders bij de aanleg van 'wegen voor de natuur'. Daarbij wilde het IVN bijdragen aan de realisering van en waardering voor ecologische verbindingszones, waardoor bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden werden. IVN-ers zetten zich in voor met name de natte en droge verbindingszones. Afdelingen van het IVN boden in dit kader allerlei activiteiten aan.

Deze campagne duurde van 2003-2006 en werd daarna nog eens voor drie jaar verlengd. In 2009 werd de campagne afgesloten.
Het idee om natuurnetwerken te bevorderen blijft echter bestaan; daar werken verschillende organisaties aan.

Fragmenten uit de IVN-video 'NatuurNetwerk', 2002.

Bij de campagne 'NatuurNetwerk' bracht het IVN een doorwrochte map uit met informatie én enkele videofilms die de achtergrond van het werk lieten zien met daarbij enkele voorbeelden van actieve afdelingsleden in het land. Hierboven staan enkele fragmenten uit deze IVN-films.
Links: het fragment toont de achtergrond: de Ecologische Hoofdstructuur, plus de 'stepping stones', de kleine natuurgebieden die voor de verspreiding van dieren en planten van groot belang kunnen zijn.
Rechts: een deel van een interview met twee leden van de afdeling Gennep over hun werk.

2001 november - De eerste Natuurwerkdag. Op meer dan honderd plaatsen in Nederland konden vrijwilligers actief aan de slag met natuurbeheerswerk.
Op Youtube zijn tientallen, zo geen honderden, video's te vinden over de Natuurwerkdagen. Hiernaast een impressie van IVN Rooi (St Oedenrode).
Video direct van Youtube, 2011; 3:28

De landelijke Natuurwerkdag is uitgegroeid tot een succesvolle, nationaal georganseerdewerkdag. Duizenden mensen gaan tegelijk aan de slag, veelal onder professionele begeleiding, met diverse onderhoudswerzaamheden als struiken snoeien, heide plaggen, grashooien, wilgen knotten, aanleggen van broeihopen voor ringslangen.
De organisatie wordt onder meer gedaan door Landschapsbeheer Nederland, NJN, NM, SBB, KNNV, Scouting en IVN.

Een 'greep' uit de vele landelijke activiteiten waaraan het IVN deelnam en deelneemt.

 

Bureau NME-diensten en Kenniscentrum IVN

NMEActueel

Dit was een maandelijks papieren bulletin bedoeld voor degenen die in NME-organisaties werkten.
Bureau NME-diensten van het IVN alsmede het Kenniscentrum maakten deel uit van de centrale IVN-organisatie (Landelijk Bureau). Zij zijn in de loop van de jaren '00 opgeheven. Het Bureau NME-diensten was in zekere zin de opvolger van de WVS (Werkgroep van Schoolbiologen). Deze schoolbiologische diensten zijn veelal opgegaan in NME-diensten, vaak ondergebracht bij gemeenten. Een aantal diensten is in de loop van de jaren verdwenen. Het bulletin NME Actueel verdween eveneens, althans de papieren versie.
Voor de medewerkers van NME-diensten is er echter nog steeds een digitaal uitwisselingsplatform onder de naam 'NMEPodium'.

 • NmePodium
 • X-sluit

NMEPodium is een landelijke website met informatie over NME. Klik op de afbeelding.

Thea Jetten

Thea Jetten is projectleider NME, werkzaam vanuit IVN Limburg. Klik op de foto.

 

NmePodium t is nu een samenwerkingsverband van IVN, GDO, Veldwerk Nederland, SME Advies en Sectie NME. Het wordt beheerd door het IVN en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Nieuwe en bestaande informatie en ontwikkelingen kunnen hier worden uitgewisseld. Zo brengt de site nu ongeveer 10 keer per jaar een gratis digitale nieuwsbrief uit. De website NmePodium is landelijk, maar heeft daarnaast ook nog 12 provinciale sites, twaalf thematische subsites en negen netwerksites. Deze worden onderhouden door andere beheerders en een aantal van hen verstuurt ook weer digitale nieuwsbrieven. Het podium organiseert ook nog bijeenkomsten, werkplaatsen, trainingen etc.
Meer over NmePodium.

 

Enkele vrijwilligers

Er zijn vrijwilligers geweest die vele jaren lang veel werk voor het IVN hebben verzet. Hieronder een tweetal.

 • Tini van der Horst
 • Hilde van der Stelt
 • X-sluit
Tini van der Horst Tini van der Horst-Willemsen was afkomstig uit het noorden van Nederland, en verhuisde al vroeg naar Limburg. Zij was actief in de afdeling Wijlre (die toen op sterven na dood was), en zij was mede-oprichter van de afdeling Mechelen-Epen-Slenaken. Zij raakte al snel betrokken bij bestuurstaken en kwam ook in het Landelijk Bestuur (1979).
Tini was zeer actief in de tentoonstellingscommissie (samen met onder meer Bert Hilhorst). Op het landelijk bureau werkten zij frequent aan presentaties van het IVN, zoals de Vakantiebeurs, de 50+beurs, de Floriade enzovoorts. Zij is erelid van het IVN.
Hilde van der Stelt-Strijbos
Hilde was 'vrijwilliger van de maand' in september 2001.

Hilde van der Stelt (dochter van Jan P. Strijbos (ornitholoog, natuurfotograaf en -filmer, natuurbeschermer) maakte enkele jaren (1998-2004) deel uit van de redactie van Mens & Natuur.
Zij was als biologe werkzaam geweest in het onderwijs, en kwam pas in de VUT-tijd terecht bij het IVN. Eindelijk kon ze dingen doen die zij wilde: buiten lopen, dingen zien en vastleggen in beelden, en vooral erover vertellen en schrijven.
Zij was een begaafd didacticus. Ze schreef zeer leesbare stukken in M&N, tekende, aquarelleerde en schilderde planten, paddenstoelen en dieren, waaronder vooral insecten.
Behalve voor het IVN, heeft zij ook veel voor de KNNV gedaan.

Ga met de muis over de foto om een exempel van haar werk te zien.

Enkele vrijwilligers met grote verdiensten.
Hilde van der Stelt Afbeelding

 

IVN en Partners

Onderstaand overzicht laat de partners zien waarmee het IVN samenwerkte (rond 2010).

IVN en Partners