Organisatie - Bestuur en Personeel

Vele veranderingen in bestuur zowel als in personeel. Het aantal wisselingen nam ook toe, als met name in de sectoren Communicatie en P&O van de Stichting IVN.

Bestuur

2004 - 1 januari: Voorzitter Mieke Bloemendaal werd opgevolgd door Peter Rombouts. In dit jaar had tevens de formele scheiding in IVN Vereniging en IVN Stichting plaats waardoor Peter Rombouts zowel voorzitter was van de Vereniging als van de Raad van Toezicht van de Stichting.
2009 - Peter Rombouts neemt in mei afscheid. In oktober neemt Chris (Christina) Hofkamp het voorzitterschap over.

Mieke Bloemendaal Peter Rombouts Chris Hafkamp

Mieke Bloemendaal
voorzitter 1997-2003

Peter Rombouts
voorzitter 2004-2009
Chris Hofkamp
voorzitter 2009-2012
  Ga met de muis over Peter en Chris voor wat meer informatie.
 • Landelijke Raad
 • IVN Vereniging Bestuur
 • X-sluit

Landelijke Raad 2006

De Landelijke Raad in 2006, tezamen vóór de ingang van het Hugo de Vries Centrum. Ga met de muis over de gezichten. Niet iedereen kon geïdentificeerd worden!

IVN_Bestuur2010

2010 - Het Bestuur van IVN Vereniging. De leden stellen zichzelf voor - ga met de muis over de gezichten.

Op de tabbladen foto's.

 

Het werd in deze tijd steeds moeilijker bestuursleden te vinden onder de vrijwilligers. Aan bestuursleden worden heel wat eisen gesteld!
In 2006 schrijft voorzitter Peter Rombouts:

‘Een punt van zorg is, net als tegenwoordig bij vele andere organisaties, het vinden van bestuursleden. Veel IVN-afdelingen hebben daar problemen mee en ook het LB heeft vacatures. In dit verband doe ik dan ook graag een oproep, met name aan IVN’ers in het zuiden van het land, waar immers het overgrote deel van onze leden actief is.’

Directie

2001 1 juli: Gerard Jutten verlaat het IVN. Hij kreeg een mooi en druk bezocht afscheid in de Mozes en Aäronkerk. Huub Schrijver volgde hem kort als 'ad interim' op.
2002 Jurr van Dalen1 april: Jurr van Dalen treedt aan als nieuwe algemeen directeur. Jurr studeerde bedrijfseconomie. Hij was onder meer werkzaam als organisatieadviseur en als directielid van een mediabedrijf, en was via een eigen onderneming actief op het terrein van duurzaam ondernemen.
2009 21 januari: Jurr treedt na bijna zeven jaren terug. Maik van Veldhoven wordt voor korte tijd directeur a.i.
2009

Jelle de Jong

1 mei: Jelle de Jong wordt de nieuwe algemeen directeur van het IVN. Jelle studeerde bedrijfskunde aan Nijenrode en rechten. Hij werkte in het bedrijfsleven en was onder meer directeur Human Resources en Marketing van Tempo Team.

2010

Hugo Bunte

oktober: Hugo Bunte neemt afscheid. Meer dan 25 jaar was hij een constante factor in het IVN en op het Landelijk Bureau. Begonnen als kampsecretaris (1974) werd hij snel 'de' financiële man en adjunct-directeur.

 

 • Gerard_Afscheid
 • Jurr_Begin
 • Jurr_Organisatie
 • Jurr_Hoogtepunt
 • X-sluit

Interview 2013; 1:06

Wat waren de hoogtepunten in je IVN-carriére? Gerard heeft lang bij het IVN gewerkt: als Provinciaal Consulent in Friesland (1976, de eerste!); als Coördinator Consulentschappen (1986) en als Algemeen Directeur (1993).
Gerard heeft altijd een heel drukke IVN-werkkring gehad en bouwde een indrukwekkend netwerk op. Uit de omgang met getalenteerde, maar soms ook wel lastige, collega's en vooral met de vrijwilligers, wist hij steeds positieve energie te halen. Hierover gaat dit fragment.

Zilveren Penning

Hij kreeg een prachtig, druk bezocht afscheid in de Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam.

Geke FaberHier kreeg hij onder meer de Zilveren ErePening van het Ministerie van LNV en een Oorkonde, beide uitgereikt door (toenmalig) staatssecretaris Geke Faber
(1988-2002, Kabinet Kok II)..

 

In dit fragment vertelt Jurr van Dalen hoe hij ook nog vóór het daadwerkelijk begin van zijn werk kennis wilde maken met de basis van het IVN: het werk door vrijwilligers in de afdelingen, direct en via de Provinciaal Consulenten.
Een van zijn eerste activiteiten was het bijwonen van een heel vroege excursie ...

Interview 2014; 1:36

Jurr was niet afkomstig vanuit het IVN, was geen bioloog, was wel zeer betrokken. Hij zegt daarover:

‘Ik ben zelf een natuurgenieter, geen –kenner. Zowel dicht bij huis als ook verder weg. Ik ben graag buiten met mijn gezin, doe daar veel positieve energie op en kan geweldig genieten van verrassende tochten zoals door het nabije bos bij Echten (Drenthe), langs de kust, door de Weerribben, door de Rotterdamse haven en stedelijk groen, door winterlandschappen of tropische wouden. De laatste jaren ben ik me steeds meer bewust geworden van het feit hoe weinig we soms nog weten van de ons direct omringende omgeving’. (Bron: Meerblad, 2002).

In dit fragment komt de vergadercultuur die wijd in het IVN verspreid was aan de orde. Vooral de neiging om heel nauwkeurig én volledig alles vast te leggen in uitgebreide notulen zette volgens Jurr een rem op de effectiviteit van de organisatie.

Interview 2014; 2:35

Als nieuwe directeur voerde Jurr van Dalen functioneringsgesprekken in. Dat lag wel eens moeilijk. De verschillende leidinggevenden, in het bijzonder de regiodirecteuren, moesten dit voor hun eigen mensen uitvoeren.

Interview 2014; 0:56

Gevraagd naar het hoogtepunt uit zijn IVN-carrière gaf Jurr aan dat dat toch was het contact met de vrijwilligers. Dat kwam onder andere tot uiting bij het uitreiken van de diploma's Natuurgids aan de cursisten. De betrokkenheid, het enthousiasme dat de vrijwilligers onder meer hier elke keer weer laten zien, is een geweldige stimulans geweest. Hier vertelt Jurr iets over de diploma-uitreiking.

Interview 2014; 1:52.

Gerard Jutten en Jurr van Dalen over aspecten van het werk en kijken terug....
Gerard Oorkonde

 

 • Jelle_Eerste Dag
 • Jelle_Organisatie
 • X-sluit

Nadat hij jarenlang in het bedrijfsleven had gewerkt, wilde Jelle de Jong een meer ideële invulling aan zijn beroepsleven geven. Hij kwam in aanraking met het IVN en werd -na de gebruikelijke sollicitatieprocedure- de nieuwe algemeen directeur.
In dit fragment vertelt hij hoe de eerste werkdag (1 september 2009) er uit zag.

Interview 2014; 1:20

Hier zet Jelle de Jong de toestand van het IVN neer, zoals hij deze aantrof bij zijn aantreden als algemeen directeur.

Enerzijds een boeiend bedrijf met betrokken mensen, anderzijds ook een organisatie met grote problemen.

Interview 2014; 2:31

Jelle de Jong over zijn beginsituatie: zijn eerste dag(en) en de toestand van de organisatie.

 

Managementteam

Al veel eerder sprak men van het 'Managementteam', en daar werd aanvankelijk onder verstaan de directie en -wat later- de beleidscoördinator. Daar kwamen de coördinatoren Communicatie en Personele zaken bij. Toen ook de provinciaal consulenten inbegrepen werden, groeide het team te ver uit. Jurr van Dalen heeft dat toen teruggebracht. In de jaren '00 verstond men onder het Managementteam vooral de directie en de directeuren van de vier regio's.
Hieronder de regiodirecteuren in 2006. Ga met de muis over de foto's.

Rixt Smit Coby Adema Meinte Wildschut Ben Huisman

 

Personeelsomvang

De personele omvang bleef in deze jaren getalsmatig min of meer gelijk, hoewel door de geringere dan verwachte projecttoewijzing deze omvang toch enigszins afgebouwd moest worden.

Personeel 2009
De personeelsomvang in 2009. Bron: Jaarverslag 2009.
 • Jan Tuttel
 • X-sluit

Jan Tuttel

Jan Tuttel (1943-2006) zit hier op het naar hem genoemde bankje (bij zijn geliefde Drentse A).

Tot de mensen die heel lang bij het IVN betrokken waren, behoort zeker ook Jan Tuttel. Hij begon zijn 'natuur-carrière' als NJN-er, deed in 1962 (in De Wieden) mee aan het eerste natuurbeschermingswerkkamp van het IVN, waarna er nog vele volgden.
Hij werd in 1965 bestuurslid van zowel de IVN-afdeling Eelde als van het district Drenthe. Jan zat in vele commissies en besturen (onder andere van de KNNV). In 1981 kwam hij in dienst van het IVN als eerste provinciaal consulent Drenthe. Later werd hij coördinator van de Nationale Parken in het Noorden. Enkele jaren vóór zijn pensionering werd hij gedetacheerd bij Staatsbosbeheer.
Personeelsleden

 

 

Mevrouw (Chris) Christina Hofkamp studeerde weg- en
waterbouwkunde. Zij ging later de politiek in en was
raadslid en later wethouder van de gemeente
Haarlemmermeer, en sinds 1994 burgemeester van
Weesp. Verzoeken tot voorzitterschap van allerlei
verenigingen hield zij af totdat de vraag kwam of zij
zich wilde inzetten voor het IVN.
Peter Rombouts was van 1999-2003 gedeputeerde voor milieu
in de provincie Utrecht, was bestuurslid van Landschapsbeheer
Utrecht en waarnemend burgemeester van Veenendaal.
Later werd hij burgemeester van Loenen.